Terug

  • Voor 16:00 uur besteld morgen in huis
  • Erectiepillen Discreet verpakt
  • Online sinds 2002 Natuurlijke producten

Algemene voorwaarden

Algemeen
Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Erectiepillen.com heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Libid Group B.V 
PO BOX 172
1420 AD Uithoorn
The Netherlands
KVK: 65997093
BTW: NL856349616B01

Molenlaan 11, Uithoorn 1422 XN The Netherlands.

Artikel 1. Definities
Erectiepillen.com 
De Consument:

Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Bestelling( -en):
Een door Erectiepillen.com ten name van de consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.
Product( -en):
Een product, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van Erectiepillen.com op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.
Zending(-en):
Eén of meerdere producten, in de door of in opdracht van Erectiepillen.com verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking.

Voorwaarden:
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die Erectiepillen.com van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten aan de consument, voor zover Erectiepillen.com kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen Erectiepillen.com en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Erectiepillen.com, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen.
Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 4. Levering.
1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
2. De leveringsvoorwaarden worden overeenkomstig de laatste geldende Incoterms-2000 normen van de internationale Kamer van Koophandel uitgelegd, tenzij anderszins wordt bepaald.
3. Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het adres van de consument.
4. Erectiepillen.com is gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 5. Levertijd.
1. De door Erectiepillen.com opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 1 week overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de consument, Erectiepillen.com via het contactformulier op Erectiepillen.com in gebreke te stellen en Erectiepillen.com een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Technische eisen.
Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is consument er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten.
1.Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door Erectiepillen.com te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke,
zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantie aanduiding.
2. Erectiepillen.com mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan Erectiepillen.com verstrekte informatie en gegevens.
3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan de Erectiepillen.com

Artikel 8. Garantie.
1. Erectiepillen.com garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. Erectiepillen.com garandeert daarbij dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
2. lndien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Erectiepillen.com verplicht binnen 14 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
3. Erectiepillen.com kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
- Erectiepillen.com tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
- Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en / of toepassing van een gegarandeerde zaak.
6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen.
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan Erectiepillen.com te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt Erectiepillen.com zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.
3. De consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.
4. De consument is verplicht alle aanwijzingen betreffende het opslaan en behandelen van de geleverde zaken, alsook beschreven in een specifiek voor de geleverde zaken meegeleverde specificatie, dan wel gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.
5. Erectiepillen.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.
6. De geleverde goederen die door de consument zijn afgewezen kunnen slechts aan Erectiepillen.com worden geretourneerd indien Erectiepillen.com vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.

Artikel 10. Prijs.
I. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor consumenten
- in Euro
- inclusief BTW
- op basis van door Erectiepillen.com gehanteerde minimum hoeveelheden
- inclusief bezorgkosten voor levering in Nederland

Artikel 11. Betaling.
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden.
2. De consument wordt- zonder nadere ingebrekestelling door Erectiepillen.com geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan.
Onverminderd enig ander aan Erectiepillen.com toekomend recht heeft het debiteurenverzuim in ieder geval de volgende consequenties:
3. De consument is niet gerechtigd enige tegenvordering op de Erectiepillen.com te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van de Erectiepillen.com en de verplichtingen van de consument jegens de Erectiepillen.com onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.
1.De aansprakelijkheid van de Erectiepillen.com is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.

Artikel 13. Overmacht.
1. Erectiepillen.com heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen,
een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Erectiepillen.com onafhankelijk is en welke Erectiepillen.com ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.
2. Erectiepillen.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Erectiepillen.com haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Erectiepillen.com opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Erectiepillen.com niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Geschillen.
1.Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank met dien verstande dat Erectiepillen.com ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument voor te leggen.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »